krok po kroku

Aby zapewnić w każdym realizowanym przez naszą Pracownie projekcie najwyższą jakość, każdorazowo staramy się działać wedle ściśle zaplanowanego harmonogramu. Obok możecie Państwo prześledzić nasz tok projektowy

1/

Spotkanie w terenie i wizja lokalna

Ponieważ zależy nam aby każdy projekt naszego autorstwa spełniał oczekiwania Naszych klientów przede wszystkim chcemy poznać ich potrzeby oraz wymagania. Wizja lokalna pozwala nam ocenić teren, w którym wizje klientów będziemy realizować jak również rozwiązywać problemy techniczne, z którymi być może przyjdzie nam się mierzyć.

2/

Oferta

Na podstawie wizji lokalnej i rozmowy z klientem, drogą mailową przedstawiamy ofertę. Oferta składa się z podsumowania wizji lokalnej i wyszczególnienia elementów wymagających opracowania oraz trzech, szczegółowo opisanych opcji projektowych do wyboru. Każda z opcji projektowych posiada indywidualną wycenę, uzależnioną od szczegółowości opracowania zawartych tam elementów projektu.

3/

Umowa

Po dokonaniu przez Klienta wyboru jednej z trzech opcji projektowych, sporządzamy umowę na projekt, w której zawarte są szczegółowe informacje co do terminów wykonywania poszczególnych etapów projektu.

4/

Inwentaryzacja

Po dopełnieniu wszystkich formalności, przystępujemy do prac przedprojektowych, w których zakres wchodzi szczegółowa inwentaryzacja oraz pomiary terenu. Przydatna w tym celu jest wszelka dokumentacja techniczna, jaką posiada Inwestor.

5/

Koncepcja wstępna

Na podstawie zebranych informacji oraz pomiarów sporządzamy wstępną koncepcję projektu. Jest to plan zagospodarowania terenu z lokalizacją projektowanych elementów, inspiracjami co do ich wyglądu oraz propozycjami rozwiązań technicznych. Prezentacja wstępnej koncepcji pozwala na weryfikację czy projekt idzie w dobrym kierunku. To również czas i miejsce dla Inwestora na zgłoszenie uwag i sugestii.

6/

Projekt końcowy

Po zaakceptowaniu przez Inwestora ostatecznej koncepcji projektu przystępujemy do jego uszczegóławiania. Na tym etapie powstają szczegółowe rysunki techniczne wszystkich opracowywanych elementów jak również tabele z zestawieniami roślin oraz materiałów. Po zamknięciu tego etapu możemy przedstawić dokładny kosztorys wykonawczy projektu.

7/

Oddanie dokumentacji projektowej

Spotkanie z Inwestorem, na którym przekazujemy dokumentację projektu gotowego do realizacji.

projekty zieleni /

Oferujemy Państwu wszelkie warianty kreacji zieleni. Projektujemy  ogrody prywatne, zieleń publiczną i osiedlową, zielone dachy i konstrukcje zielone, aranżacje tarasów i balkonów oraz wiele innych wedle Państwa zapotrzebowania.

Wykonujemy projekty
 • Prywatnych ogrodów przydomowych
 • Zieleni w przestrzeniach publicznych, parkowych i osiedlowych
 • Zielonych dachów
 • Konstrukcji zielonych w formie przesłon, elementów wolnostojących i innych
 • Aranżacji roślin w donicach, na tarasach, patiach i balkonach
Projekty obejmują
 • Masterplan projektu zagospodarowania terenu (rysunek techniczny z wymiarowaniem projektowanych elementów zagospodarowania oraz ich powiązaniami)
 • Wizualizacje płaskie zagospodarowania terenu (rzuty 2D w kolorze)
 • Wizualizacje przestrzenne (3D) dzienne oraz nocne koncepcji zagospodarowania terenu oraz elementów towarzyszących z doborem odpowiednich tekstur/materiałów (określona ilość widoków)
 • Układy trawników, rabat i nasadzeń roślinnych na obszarze zagospodarowania
 • Dobór roślin ze względu na strefę zagospodarowania, panujące warunki glebowe, orientację przestrzenną, operowanie światła słonecznego, przy zachowaniu piętrowości roślin oraz preferencji inwestora
 • Dobór odpowiedniego podłoża, warstw i konstrukcji dedykowanych konkretnym założeniom
 • Zestawienia tabelaryczne projektowanych roślin wraz z wyliczeniem potrzebnych ilości
 • Zestawienia tabelaryczne projektowanych materiałów wraz z wyliczeniem potrzebnych ilości

ukształtowanie terenu /

Mierzymy się z terenami o wymagającej rzeźbie terenu. Wykonujemy projekty zagospodarowania i ukształtowania terenów o mniej lub bardziej skomplikowanej topografii, włącznie z ich umocnieniami przy pomocy różnego rodzaju konstrukcji oporowych.

Wykonujemy projekty
 • Ukształtowania terenu
 • Schodów terenowych i innych
 • Tarasów ziemnych i innych
 • Zagospodarowania skarp
 • Umocnień terenu za pomocą odpowiednich konstrukcji oporowych (murów oporowych, elementów oporowych typu L, palisad, itp.)
Projekty obejmują
 • koncepcje ukształtowania terenu (model 3D, rysunki techniczne, przekroje z podaniem projektowanych poziomów, itp.)
 • indywidualne rozwiązania techniczne dla umocnienia skarp, nasypów wraz z doborem odpowiedniej technologii oraz elementów oporowych
 • rozmieszczenie oraz wyliczenia mas ziemnych do usunięcia, nawiezienia lub rozplantowania na terenie inwestycji
 • zestawienia tabelaryczne projektowanych materiałów wraz z wyliczeniem potrzebnych ilości
 • Model 3D projektu ukształtowania terenu ( model przestrzenny monochromatyczny)

altany. pergole. tarasy /

Wykonujemy projekty elementów architektury ogrodowej, pełniących w przestrzeni zielonej funkcje użytkowe jak również estetyczne. Oferujemy opracowania altan, tarasów, pergol czy wiat samochodowych oraz innych konstrukcji zgodnie z Państwa wizją.

Wykonujemy projekty
 • altan ogrodowych
 • wiat grillowych
 • kuchni polowych
 • pergol tarasowych zadaszonych lub z możliwością zacienienia
 • ogrodów zimowych
 • tarasów (kompozytowych, drewnianych, z płyt tarasowych czy kostki brukowej)
 • trejaży
 • wiat samochodowych
Projekty obejmują
 • Projekt wykonawczy elementu (model 3D, szczegółowe rysunki techniczne, schematy połączeń, dobór i specyfikacja materiałów)
 • zestawienia tabelaryczne projektowanych materiałów wraz z wyliczeniem potrzebnych ilości
 • wizualizacje 3D elementu

projekty nawierzchni /

Do kompleksowego opracowania Państwa przestrzeni oferujemy projekty nawierzchni oraz układów kostki brukowej.  Projektujemy podjazdy, ciągi komunikacyjne, ścieżki ogrodowe oraz inne powierzchnie utwardzone.

Wykonujemy projekty
 • podjazdów oraz placów przed budynkami
 • parkingów
 • komunikacji po działce oraz wokół budynków
 • strefy wejściowej do budynków (nawierzchnie portali wejściowych, schodów, itp.)
 • ciągów komunikacyjnych
 • ścieżek ogrodowych
Projekty obejmują
 • Projekt wykonawczy elementu (układ nawierzchni, kolorystyka, rysunki techniczne z podaniem projektowanych poziomów, przekroje przez warstwy podbudowy, odwodnienie)
 • Zestawienia tabelaryczne projektowanych materiałów wraz z wyliczeniem potrzebnych ilości
 • wizualizacje 3D

odwodnienia /

Koncepcja odprowadzenia wód powierzchniowych, podziemnych czy deszczowych jest istotnym elementem, który należy przemyśleć w terenie. Projektujemy odwodnienia terenu, drenaże, lokalizujemy zbiorniki, skrzynie rozsączające czy studzienki.

Wykonujemy projekty
 • Odwodnienia terenu
 • Gospodarki wodnej działek
Projekty obejmują
 • Schematy odwodnienia powierzchniowego działki (lokalizacja drenaży, przekroje przez wykopy drenarskie, dobór i specyfikacja materiałów)
 • Plany odprowadzenia wody z dachu ( obliczenia techniczne ilości wody opadowej, schemat odprowadzenia wody od budynku)
 • Gospodarkę wodną na terenie zagospodarowania (lokalizacja studzienek, zbiorników retencyjnych, skrzyń rozsączających, dobór konkretnych produktów dla magazynowania i wykorzystania wody z działki)
 • Zestawienia tabelaryczne projektowanych materiałów wraz z wyliczeniem potrzebnych ilości

oświetlenie /

Iluminacje przestrzeni, oprócz funkcji użytecznej, nadają założeniu nowego wymiaru. Wykonujemy dla Państwa schematy rozmieszczenia punktów oświetleniowych, dobieramy najodpowiedniejsze oraz proponujemy konkretne lampy od producentów.

Wykonujemy projekty
 • Iluminacji zieleni w ogrodach, przestrzeniach publicznych, parkowych i osiedlowych
 • Oświetlenia podjazdów, ciągów komunikacyjnych, ścieżek ogrodowych itp.
 • Punktów świetlnych na elewacjach budynków, elementach małej architektury
Projekty obejmują
 • Schemat rozmieszczenia punktów oświetleniowych
 • Dobór i propozycja konkretnych lamp oświetleniowych od producentów
 • Zestawienia tabelaryczne projektowanych materiałów wraz z wyliczeniem potrzebnych ilości
 • Wizualizacje 3D nocne iluminacji świetlnych na obszarze zagospodarowania

nawadnianie /

Dla wspomagania prawidłowego wzrostu roślin oraz utrzymania soczyście zielonych trawników przez cały sezon wegetacyjny wykonujemy projekty systemów automatycznego nawadniania wraz z doborem całego osprzętu towarzyszącego.

Wykonujemy projekty
 • Systemów automatycznego nawadniania
Projekty obejmują
 • Dobór i schemat rozmieszczenia zraszaczy na powierzchniach trawnikowych
 • Dobór i schemat rozmieszczenia linii kroplujących na rabatach roślinnych
 • Obliczenia techniczne, podział na sekcje nawadniające
 • Dobór osprzętu towarzyszącego (sterowników, pomp, czujników itp.)
 • Zestawienia tabelaryczne projektowanych materiałów wraz z wyliczeniem potrzebnych ilości

ogrodzenia /

Kładziemy nacisk na estetyczne oraz funkcjonalne rozwiązanie ogrodzeń frontowych, będących wizytówką każdej posesji. Wykonujemy projekty ogrodzeń frontowych, wiat śmietnikowych, zadaszeń nad furtkami wejściowymi oraz innych elementów tej strefy ogrodu.

Wykonujemy projekty
 • Ogrodzeń frontowych
 • Wiat śmietnikowych
 • Zadaszeń nad furtkami wejściowymi
Projekty obejmują
 • Projekty wykonawcze ogrodzenia frontowego z wiatą śmietnikową i ewentualnym zadaszeniem furtki (model 3D, szczegółowe rysunki techniczne z podaniem projektowanych poziomów, przekrojami przez fundamenty, doborem i specyfikacją materiałów)
 • Zestawienia tabelaryczne projektowanych materiałów wraz z wyliczeniem potrzebnych ilości
 • Wizualizacje 3D projektowanych elementów

inwentaryzacje zieleni /

Wykonujemy pomiary dendrometryczne, inwentaryzacje zieleni oraz projekty gospodarki drzewostanem. Wyliczamy opłaty za usunięcie drzew i krzewów oraz sporządzamy projekty nasadzeń zastępczych.

Wykonujemy
 • Inwentaryzacje zieleni (pomiary dendrometryczne, inwentaryzacje gatunkowe, ocena stanu sanitarnego)
 • Plany gospodarki drzewostanem (oznaczenie egzemplarzy do usunięcia, adaptacji)
 • Projekty nasadzeń zastępczych
 • Preliminarz opłat za wycinkę drzew i krzewów
Projekty obejmują
 • Mapy stanu istniejącego ( mapy zasadnicze terenu z naniesionymi punktami lokalizacji drzew i krzewów wraz z obrysem koron lub powierzchnią pokrycia terenu przez grupy krzewów)
 • Plany gospodarki drzewostanem (mapy zasadnicze terenu z oznaczeniem drzew lub krzewów do usunięcia/adaptacji)
 • Zestawienie tabelaryczne inwentaryzowanej zieleni z podaniem polskiej i łacińskiej nazwy gatunkowej, wynikami pomiarów dendrometrycznych oraz opisem i uwagami co do stanu sanitarnego inwentaryzowanych egzemplarzy zieleni)
 • Plany nasadzeń zastępczych